Dragomir Bondžić (Кruševac, 1973).
Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Aleksandrovcu.
Diplomirao je 1999, magistrirao 2003. i doktorirao 2010. na Кatedri za istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Od marta 2000. radi u Institutu za savremenu istoriju, gde je 2019. godine stekao zvanje naučnog savetnika.
Bavi se istorijom Jugoslavije i Srbije u 20. veku, a posebno razvojem nauke, prosvete i kulture, istorijom Beogradskog univerziteta, odnosom države i intelektualne elite, međunarodnim naučnim vezama u vreme Hladnog rata, školovanjem studenata iz nesvrstanih zemalja u Jugoslaviji i nuklearnom politikom Jugoslavije.
Objavio je osam monografija, preko 150 članaka i preko 60 prikaza i informacija u domaćim i stranim naučnim časopisima i zbornicima radova. Neke od monografija: Beogradski univerzitet 1944–1952. (2004), Univerzitet u socijalizmu: visoko školstvo u Srbiji 1950–1960. (2010), Misao bez pasoša. Međunarodna saradnja Beogradskog univerziteta 1945–1960. (2011), Između ambicija i iluzija. Nuklearna politika Jugoslavije 1945–1990. (2016), Sto godina Zavoda za intelektualnu svojinu (2020), Više od veka. Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd (2023).
U koautorstvu s dr Кostom Nikolićem autor je udžbenika istorije za 7. i 8. razred osnovne škole i 3. razred gimnazije koji se koriste u školama u Republici Srbiji od 2014.
Učestvovao je na preko 80 međunarodnih i nacionalnih naučnih skupova u zemlji i inostranstvu (Hrvatska, Alžir, Poljska, Makedonija, Austrija, Mađarska, Rumunija).
Učestvovao je u izradi više naučnih projekata Ministarstva za nauku i prosvetu Republike Srbije i bilateralnih projekata s Hrvatskom i Slovenijom. Trenutno je angažovan na projektu Multietnička država i nacionalni identiteti – srpsko iskustvo u 20. veku koji finansira Fond za nauku Republike Srbije. Sarađuje u Srpskom biografskom rečniku Matice srpske.
Bavi se lokalnom istorijom i jedan je od pokretača publikacije Župski zbornik koji izdaje Zavičajni muzej Župe u Aleksandrovcu.
Od 2015. do 2023. bio je glavni i odgovorni urednik naučnog časopisa Istorija 20. veka.

Knjige

Ruski emigranti profesori Beogradskog univerziteta

Istoriografska studija o ruskim emigrantima koji su posle Oktobarske revolucije postali profesori Beogradskog univerziteta. Napuštajući Rusiju i...
više informacija »