Goran Nikolić (Ivanjica, 1974), ekonomista.
Diplomirao je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu (smer Spolјna i unutrašnja trgovina), gde je i magistrirao oktobra 2002.
Od marta 2001. radio je u Institutu za spolјnu trgovinu, gde je stekao zvanje istraživača-saradnika, da bi potom radio u Privrednoj komori Srbije (Centar za naučnoistraživački rad i ekonomske analize).
Februara 2009. odbranio je doktorsku disertaciju „Strukturno prilagođavanje robnog izvoza Srbije uvoznoj tražnji EU“, da bi se u maju iste godine zaposlio u Institutu za evropske studije u Beogradu.
Objavlјuje konjunkturne analize, posebno izučava strukture spolјnotrgovinske razmene Srbije (ukupne i s EU), analizira tendencije kursa dinara i platnog bilansa, istražuje uticaj evropskih integracija na spolјnotrgovinske tokove, te se bavi analizama međunarodne ekonomije, kao i ekonomskom istorijom.
Bio je saradnik, u ime Privredne komore Srbije, na izradi Bele knjige Saveta stranih investitora 2008. Bio je, tokom 2011, glavni urednik EMG Intelligence Unit, specijalnog izdanja u okviru EMG Grupe, gde je izlazio i Magazin Ekonomist. Tokom 2012. bio je saradnik časopisa Makroekonomske analize i trendovi (MAT), mesečnog konjunkturnog časopisa Ekonomskog instituta.
Povremeni je kolumnista domaćih dnevnih i nedelјnih listova.
Aktivno učestvuje na konferencijama matičnog instituta. Imao je uvodna i ostala predavanja na konferencijama drugih instituta i institucija, poput NDES, IMPP ili Predavačkog centra Kolarčevog narodnog univerziteta (imao je seriju od tri predavanja decembra 2010. i jedno predavanje u januaru 2013). Recenzent je radova autora koji pišu za časopise: Panoeconomicus, Ekonomski pogledi, Međunarodna politika, Industrija, Stanovništvo. Član je recenzionog odbora časopisa Ekonomski pogledi i član redakcije časopisa IMPP: The Review of International Affairs.
Goran Nikolić je objavio veći broj naučnih i stručnih radova i studija, te učestvovao u radu više naučnih skupova nacionalnog
značaja (posebno u organizaciji Naučnog društva ekonomista Srbije, čiji je član).
Autor je šest monografija, pored ostalih: Kurs dinara i devizna politika Kraljevine Jugoslavije (2003), Pokazatelji spoljnotrgovinske razmene Srbije sa EU i svetom (2010) i Ekonomija krize (2014).
Živi u Beogradu.

Knjige

Svakodnevne ekonomske zablude

Provokativne i pronicljive ekonomske rasprave o ključnim globalnim i nacionalnim ekonomskim i društvenim pitanjima. U prvom delu knjige Nikolić...
više informacija »

Poluskriveni ekonomski fenomeni

Knjiga provokativnih i podsticajnih eseja i rasprava Gorana Nikolića i Predraga Petrovića o poluskrivenim fenomenima u ekonomskoj svakodnevici i u...
više informacija »

Razbijanje ekonomskih mitova

Knjiga o ekonomskim mitovima i legendama, o poluskrivenim ekonomskim fenomenima, o posledicama usporavanja tehnološkog progresa, o ekonomskim i...
više informacija »

Ekonomija krize

Knjiga o aktuelnoj ekonomskoj krizi i o krizi ekonomskih mitova. Govoreći o uzrocima i posledicama ekonomske krize, Nikolić raspravlja o rebalansu...
više informacija »