Ilija Kukobat (Beograd, 1993), naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju.
Na Katedri za istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu je diplomirao 2016, a master rad odbranio 2017. godine.
Od marta 2018. do marta 2019. radio je kao volonter u Muzeju vazduhoplovstva i u maju 2019. položio stručni ispit za zvanje kustosa. Doktorsku disertaciju Vazdušni saobraćaj u Jugoslaviji (1945–1992) odbranio je 2023. godine. Od aprila 2019. do aprila 2023. godine bio je angažovan kao stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u Institutu za savremenu istoriju, u kom sada radi.
Do sada je objavio više članaka i jednu monografiju (Sovjetski uticaji na jugoslovensko vazduhoplovstvo 1944–1949. Između saradnje i suprotstavljanja, Beograd: Institut za savremenu istoriju 2020) na teme iz istorije jugoslovenskog vazduhoplovstva.
Sekretar je redakcije časopisa Istorija 20. veka.

Knjige

Aeroput. Društvo za vazdušni saobraćaj 1927-1948.

Nepoznata i zanimljiva istorija društva za vazdušni saobraćaj koje je postojalo od 1927. do 1948. godine. Nastao u Kraljevini Jugoslaviji, Aeroput...
više informacija »