Ivan T. Berend (Budimpešta, 1930), društveni i ekonomski istoričar. Najznačajniji ekonomski istoričar modernog doba.
Berend je doktorirao najpre ekonomiju, a potom i istoriju.
Karijeru je započeo u Mađarskoj, gde je godinama bio univerzitetski profesor, potom rektor Ekonomskog fakulteta (1973–1979) i predsednik Mađarske akademije nauke (1985–1990).
Naučne oblasti istraživanja: XIX i XX vek; društvena i ekonomska istorija Evrope, posebno Centralne i Istočne Evrope; ekonomska modernizacija; složena ekonomska, društvena, ideološka i kulturna istorija Centralne i Istočne Evrope, uključujući ekonomska pitanja Centralne i Istočne Evrope posle Drugog svetskg rata; društveni, ekonomski i politički problemi Centralne i Istočne Evrope; problemi evropskog razvoja; tranzicija iz državnog socijalizma u kapitalizam. Ključna tema u knjigama Ivana T. Berenda jeste preispitivanje dugotrajnih procesa u modernoj evropskoj istoriji sa stanovišta međusobnih odnosa društva, ekonomije, politike i kulture.
Od 1955. godine objavio je više od 120 studija.
Objavio je dvadeset šest knjiga, među kojima su najpoznatije: Evropska periferija i industrijalizacija 1780–1914. (s Đerđom Rankijem, 1982), Krizno područje Evrope (1986), Ekonomska istorija Evrope 1780–1914. (s Đerđom Rankijem, 1987), Centralna i Istočna Evropa, 1944–1993: zaobilazni put od periferije do periferije (1996), Decenije krize: Centralna i Istočna Evropa pre Drugog svetskog rata (1998), Studije o Centralnoj i Istočnoj Evropi u XX veku: Regionalne krize i slučaj Mađarske (2002), Istorija izbačena iz koloseka: Centralna i Istočna Evropa u „dugom“ XIX veku (2003), Ekonomska istorija Evrope u XX veku: Ekonomski modeli od Laissez-faire do globalizacije (2006), Od sovjetskog bloka do Evropske unije: Ekonomske i društvene promene u Centralnoj i Istočnoj Evropi posle 1973. (2009), Evropa posle 1980. godine (2010).
Napisao je memoarsku knjigu Istorija u mom životu (2009) u kojoj opisuje svoj život od nemačkog koncentracionog logora (1945–1945), preko promena pet režima pod kojima je živeo, učešća u dve mađarske revolucije (1956. i 1989), do odlaska iz Mađarske i života u SAD.
Ivan T. Berend bio je predsednik Međunarodnog komiteta istorijskih nauka (1995–2000), gde je sada počasni predsednik.
Počasni je profesor i gostujući predavač na univerzitetima u SAD, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Japanu, Izraelu, Italiji, Španiji, Kini, Indiji, Švedskoj, Finskoj, Danskoj, Austirji, Kanadi i drugim zemljama.
Član je više akademija nauka, među kojima su: Britanska akademija, Austrijska akademija, Češka akademija, Bugarska akademija, Akademija Evropa, Evropska akademija umetnosti, nauka i humanistike, Mađarska akademija. Član je Kraljevskog istorijskog društva u Londonu.
Od 1990. godine Ivan T. Berend je profesor istorije na Kalifornijskom univerzitetu u Los Anđelesu, gde je od 1993. direktor Centra za evropske i evroazijske studije.
Knjige Ivana T. Berenda prevedene su na sve veće svetske jezike.
Dobitnik je Zlatne medalje „Konstantin Jireček“.
Tokom prve faze tranzicije u Mađarskoj (1989–1993) Berend je bio aktivan kao stručni konsultant i član stručnih i državnih komisija za pitanja ekonomske tranzicije i privatizacije.
U izdanju Arhipelaga objavljena je Berendova knjiga Ekonomska istorija Evrope u XX veku (2009).

Knjige

Evropa posle 1980.

Jedinstvena knjiga o najvažnijim političkim, društvenim, ekonomskim i kulturnim pitanjima našeg vremena. Izuzetna istoriografska studija o...
više informacija »

Ekonomska istorija Evrope u XX veku

Kapitalna istoriografska studija Ivana T. Berenda, najznačajnijeg ekonomskog istoričara modernog doba, najvažnije delo o ekonomskoj istoriji...
više informacija »