Ljubodrag Dimić (Beograd, 1956), istoričar.
Studirao je istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je diplomirao 1980. Magistarske studije okončao je 1985. godine odbranivši magistarski rad “Agitprop faza kulturne politike u Srbiji 1945-1952”. Naučni stepen doktora istorijskih nauka stekao je na istom fakultetu 1993. disertacijom “Kulturna politika u Kraljevini Jugoslaviji 1929-1941”.
Od 1981. do 1985. godine Ljubodrag Dimić je radio kao asistent pripravnik u Institutu za istoriju radničkog pokreta Srbije (danas Institut za noviju istoriju Srbije). Za asistenta na Katedri za istoriju Jugoslavije izabran je 1985, za docenta 1993, za vanrednog profesora 1998. godine. Zvanje redovnog profesora stekao je 2002. godine.
Član je odbora za istoriju XX veka SANU. Jedan od osnivača Centra za savremenu is­to­riju Jugoistočne Evrope, osnivač i rukovodilac Centra za istoriju Jugoslavije i Hladnog rata. An­gažovan je u radu redakcija Jugoslovenskog istorijskog časopisa (zamenik glavnog ured­ni­ka), Istorije 20. veka, Godišnjaka za društvenu istoriju, Vojnoistorijskog glasnika, Na­sta­ve is­to­­rije. Učestvovao je u radu više desetina naučnih skupova organizovanih u zemlji i ino­stran­stvu. Vodio je državnu Komisiju za istinu i pomirenje (2001). Od 2003. do 2005. bio upravnik Odeljenja za istoriju Filozofskog fa­kul­teta u Beogradu. Na poziv Departmana za internaci­o­nalnu istoriju London School of Eco­no­mist and Political Science kraće vreme boravio u Velikoj Britaniji. Počasni je član Centra za istraživa­nja Hladnog rata LSE – London.
Stručna interesovanja Ljubodraga Dimića prevashodno su usmerena ka izučavanju istorije Jugoslavije i Balkana, posebno odnosa politike i kulture, istorije društva, odnosa drža­ve i verskih zajednica, manjinskog pitanja, delatnosti inteligencije i njene društvene funkcije, istorije institucija, istoriji istoriografije, kao i širokom temetskom krugu pitanja vezanim za fenomene stranih kulturnih, političkih, modernizacionih uticaja, veza, odnosa, prožimanja.
Najvažnije knjige: Agitprop kultura, Agitpropovska faza kulturne politike u Srbiji 1945-1952. (1988), Istoriografija pod nadzorom (sa Đorđem Stankovićem, 1996), Kulturna po­­li­tika Kraljevine Jugoslavije 1918-1941. I-III (1997), Srbi i Jugoslavija: prostor, društvo, po­litika (Pogled s kraja veka) (1998), Rimokatolički klerikalizam u Kraljevini Jugoslaviji 1918-1941. (sa Nikolom Žutićem, 1998), Jugoslovenska država i Albanci, Tematska zbirka do­­ku­­menata, I-II (sa Đorđem Borozanom, 1998), Srbija u Jugoslaviji (2001), Napukli monolit (sa Aleksandrom Životićem).
Živi u Beogradu.

Knjige

Jugoslavija i Hladni rat

Kapitalno važna istoriografska studija Ljubodraga Dimića o spoljnoj politici Jugoslavije tokom velikih kriza Hladnog rata od 1944. do 1974....
više informacija »

Napukli monolit

Napukli monolit na preko 700 strana donosi nekoliko stotina dokumenata pohranjenih u fondovima i posebnim zbirkama srpskih, ruskih, engleskih i...
više informacija »