Osnivač i vlasnik:
Gojko Božović

Adresa redakcije i Kluba čitalaca Arhipelag:
Terazije 29/II
11000 Beograd, Srbija
PAK: 107002

Sedište:
Bulevar Zorana Đinđića 161/23
11070 Novi Beograd, Srbija
PAK: 190397

Dinarski račun:
265-1630310004198-34
Raiffeisen bank ad Beograd

Devizni račun:
RS35265100000006372272
Raiffeisen bank ad Beograd

PIB:
104988554

PE PDV:
335785052

Matični broj:
20287381

Registar ponuđača
БПН 470/2014

Šifra delatnosti:
5819

Radno vreme:
ponedeljak-petak od 9 do 17 časova