Edicija Sto slovenskih romana je najveći međunarodni kulturni, književni i promotivni projekat slovenske literature, pa tako i najveći projekat u koji je trenutno uključena srpska književnost.

Edicija Sto slovenskih romana je prvi književni projekat Foruma slovenskih kultura, međunarodne kulturne organizacije zainteresovane za pitanja savremene kulture i kulturne baštine. Ovim projektom Forum slovenskih kultura započinje intenzivnu književnu razmenu između slovenskih naroda, kao i širu međunarodnu promociju i predstavljanje slovenskih književnosti. Države članice projekta su uz pomoć strukovnih i partnerskih institucija izabrale po deset romana objavljenih posle pada Berlinskog zida. Jedini kriterijum izbora bio je umetnički kvalitet.

Edicija Sto slovenskih romana počiva na vrlo precizno i strogo definisanim standardima u pogledu izdavačke realizacije projekta. Osim jedinstvenog dizajna, edicija podrazumeva i vrhunske kriterijuma prevoda, visoke standarde lekture i korekture, uređivačke standarde i vrhunsku štampu.

Cilj projekta Sto slovenskih romana jeste, u prvom redu, međusobno upoznavanje književnosti i kultura slovenskog sveta, podsticanje međusobnog prevođenja slovenskih književnosti i kultura, kao i osmišljeno i reprezentativno predstavljanje najboljih primera modernog slovenskog romana na velikim svetskim jezicima.

Da bi se postigao ovaj cilj, bilo je neophodno oblikovati antologiju romana pisanih i objavljenih na slovenskim jezicima posle pada Berlinskog zida. Takva antologija, retka u ukupnom evropskom izdavaštvu, dobijena je u reprezentativnoj ediciji Sto slovenskih romana.

Pored produbljivanja postojećih ili uspostavljanja pokidanih kulturnih i književnih veza među slovenskim zemljama i kulturama, posle decenija obeleženih promenama državnog poretka, društvenog sistema, državnim dezintegracijama, kao i tranzicijom, edicija Sto slovenskih romana zamišljena je i kao način da se stvori nova generacija prevodilaca sa slovenskih jezika, kao i da se u svakoj slovenskoj zemlji oblikuje interpretativna zajednica u kojoj će se uspostaviti razumevanje književnih dela koja nastaju na drugim slovenskim jezicima.

Edicija Sto slovenskih romana jeste, dakle, izrazito reprezentativan i referentan projekat. Objavljivanje knjiga u ovoj ediciji predstavlja odličnu preporuku velikim svetskim izdavačima da u svoje programe uvrste neke od tih knjiga, što se već potvrđuju u interesovanju pojedinih engleskih, američkih, francuskih, nemačkih ili italijanskih izdavača.

Posle objavljivanja edicije Sto slovenskih romana na slovenskim jezicima, Forum slovenskih kultura će u partnerskom odnosu s nekim velikim izdavačem sa engleskog govornog područja objaviti ediciju Sto slovenskih romana na engleskom jeziku.

Arhipelag je najaktivniji nacionalni izdavač edicije Sto slovenskih romana.
Glavni urednik međunarodnog projekta Sto slovenskih romana je Gojko Božović.