Beograd, 10. aprila 2013. – Knjiga Milka Štimca Akcionarstvo i demokratija upravo je objavljena u izdanju Arhipelaga u ediciji knjiga iz ekonomije Summa. Akcionarstvo i demokratija je vrhunska studija o odnosu političke demokratije i tržišta kapitala.
Oblikujući knjigu Akcionarstvo i demokratija u susretu sa velikim temama ekonomije, političke i društvene istorije i teorije, Milko Štimac pokazuje zbog čega su akcionarstvo i demokratija sudbinski povezani.
Štimac polazi od rasprave o društvenosti ekonomije u njenoj istorijskoj i teorijskoj perspektivi, potom se usredsređuje na pitanje tržišta kapitala, ulogu akcionarstva i berze i u polju ekonomije i u polju društva, da bi se suočio sa centralnim pitanjem svoje studije – ukrštanje principa ekonomske i političke demokratije.
Poseban deo knjige predstavlja uzbudljiva studija slučaja privatizacije i akcionarstva u Srbiji u poslednjih dvadeset pet godina.
Knjiga Akcionarstvo i demokratija pisana je odličnim stilom i vrlo jasno pokazuje poziciju građana u dinamičnoj i nikada dovršenoj istorijskoj vezi akcionarstva i demokratije.
„Milko Štimac pokazuje da parlamentarnu demokratiju i slobodno tržište nije moguće odvojiti, a istovremeno očekivati da slobodno tržište funkcioniše“, kaže jedan od recenzenata knjige dr Džafer Alibegović, profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.
Prema dr Damjanu Žugelju, direktoru Agencije za hartije od vrednosti iz Ljubljane, „Štimac objašnjava kakvo uređenje treba da bude ako društvo kao svoj sastavni deo ima tržište kapitala. A onda, metodološki ispravno, izvodi i zaključak da ako nema razvijenog tržišta kapitala ne može biti ni razvijene demokratije u društvu.“
„Upuštajući se u detaljne analize teorije od antičke misli, preko renesanse, prosvetiteljstva, njemačkog klasičnog idealizma, do marksizma i klasičnog liberalizma, Štimac tek tu pronalazi funkcionalne elemente jednog cjelovitog sistema koji odgovara onome što on shvata i dokazuje kao najpoželjnije ekonomsko i društveno uređenje. Prvi i očigledan znak društvene bolesti koja vodi ka napuštanju demokratije, po autoru, počinje restriktivnim vođenjem ekonomske politike“, kaže dr Jugoslav Jovičić, profesor Nezavisnog univerziteta Banja Luka.
Kako kaže dr Mirko Puljić, profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, knjiga Milka Štimca sugeriše zaključak „da bi svaka zemlja u tranziciji, ako ne želi da joj se ta tranzicija pretvori u dugo hramanje od socijalizma, preko nacionalizma u etatizam, trebalo da posveti dužnu pažnju izgradnji tržišta kapitala, njegovih institucija i njegovoj pravilnoj regulaciji“.
Milko Štimac bavi se tržištem kapitala već dvadeset godina. U tu delatnost stali su rad na berzama u Čikagu i Beogradu, vođenje Odbora za privatizaciju Narodne skupštine Republike Srbije, kao i jednog Instituta za ekonomska i društvena istraživanja, te dvanaestogodišnje članstvo i predsednikovanje Komisijom za hartije od vrednosti. Posebno se angažovao i na zbližavanju tržišta kapitala u regionu. Iz oblasti tržišta kapitala radio je brojna istraživanja, učestvovao na domaćim i stranim konferencijama, u radnim grupama i projektima. Objavio je više stručnih članaka i nekoliko knjiga, od kojih i Srpsko berzansko poslovanje i Osnove berzanskog poslovanja (u koautorstvu sa Veroljubom Dugalićem).